Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w momencie wygaśnięcia umowy o pracę lub rozwiązaniem stosunku pracy. Dokument taki wydaje się najpóźniej ostatniego dnia trwania umowy. Kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika. To najbardziej podstawowa teoria dotycząca świadectwa pracy. W praktyce jednak warto wiedzieć nieco więcej.

Kiedy z jakiegoś powodu ustaje stosunek pracy, pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy:

 • po prostu zakończyła się umowa okresowa, a kolejna z góry nie była przewidziana
 • pracownik wypowiedział umowę np. z powodu zmiany pracy, zmiany miejsca zamieszkania itd.
 • pracownik został zwolniony z innego powodu – np. dyscyplinarnie.

Były pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy. Dokument można:

 • wręczyć pracownikowi osobiście
 • wysłać mu pocztą pod skazany adres korespondencyjny / zameldowania
 • doręczyć w inny możliwy sposób

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Są pewne elementy, które muszą znaleźć się w świadectwie pracy. A są to:

 • okres, ewentualnie okresy zatrudnienia
 • wymiar zatrudnienia – np. cały etat, 3/4, 1/2 etatu
 • zajmowane stanowiska, sprawowane funkcje lub rodzaje wykonywanej pracy
 • powód ustania stosunku pracy i odpowiednia podstawa prawna – np. koniec umowy na czas określony, likwidacja stanowiska, porozumienie stron, zwolnienie dyscyplinarne itp.
 • kompletne informacje na temat przysługujących pracownikowi rodzajów urlopu: wypoczynkowego w roku zakończenia stosunku pracy i wymiar jego wykorzystania, przysługujący urlop ojcowski, rodzicielski lub wychowawczy i zakres jego wykorzystania, zakres wykorzystanego urlopu bezpłatnego. W przypadku urlopów nie wynikających ze stosunku pracy należy wspomnieć też podstawę prawną ich udzielenia.
 • zajęcie konkretnej części wynagrodzenia przez komornika, jeżeli takowe miało miejsce
 • okresy nieskładkowe z całego okresu zatrudnienia
 • czas wykonywania obowiązków służbowych w szczególnych warunkach
 • jeżeli z jakiegoś powodu nastąpił brak zaspokojenia należności wynikającej ze stosunku pracy, należy wspomnieć i o tej należności.
 • wysokość wynagrodzenia, ewentualne zmiany zachodzące w tej kwestii w czasie całego okresu zatrudnienia

Skąd wziąć wzór?

W razie wątpliwości, można znaleźć aktualny wzór świadectwa pracy na stronach związanych z obsługą kadrową lub prawną dotyczącą przebiegu stosunku pracy. Na takich stronach wzory są uaktualniany wraz z zachodzącymi zmianami prawnymi z zakresu prawa pracy.

Po co wydaje się świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument będący dowodem na to, że dana osoba była w konkretnym okresie zatrudniona u określonego pracodawcy na zgodnych z kodeksem pracy zasadach.

Takie informacje jak choćby wykorzystanie części należnego, przewidzianego przepisami urlopu będą istotne zwłaszcza, gdy pracownik jeszcze w tym samym roku kalendarzowym podejmie zatrudnienie u innego pracodawcy. Inne informacje, np. o okresach nieskładkowych są istotne ze względu na ubezpieczenie społeczne i emerytalne oraz ich ciągłość.

Jest to więc zarówno informacja o pracowniku dla kolejnego pracodawcy, ale i dokument, który przydaje się choćby w naliczaniu emerytury, czy lat pracy, gdyby dana firma w międzyczasie przestała istnieć, a wszelka dokumentacja pracownicza uległa zniszczeniu, np. w pożarze. Pracownik powinien więc skrzętnie przechowywać wszystkie dokumenty tego typu, a jeśli będzie trzeba świadectwo udostępnić do jakiegokolwiek celu, przekazać jego kopię potwierdzoną z oryginałem


OLI