Strona główna Lifestyle Praca CIT – najważniejsze informacje. Kogo obowiązuje CIT-8?

CIT – najważniejsze informacje. Kogo obowiązuje CIT-8?

224
0
napis PIT i CIT ułożony z klocków
Jednym z obowiązków podatnika jest złożenie zeznania do końca marca kolejnego roku | fot.: stock.adobe.com

CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych i obciąża on dochody uzyskiwane przez przedsiębiorstwa. Wszystkie zasady określa ustawa o CIT. Dotyczy przeważnie spółek kapitałowych, w szczególności spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kto jest podatnikiem CIT?

Ustawa wyróżnia grupę, która jest objęta tym podatkiem. Zaliczają się do niej:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne bez osoby prawnej,
 • spółki komandytowo-akcyjne z siedzibą w Polsce,
 • spółki bez osoby prawnej z siedzibą lub zarządem za granicą,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • podatkowe grupy kapitałowe, składające się z minimum dwóch spółek, posiadające osobowość prawną i znajdują się w związkach kapitałowych.

Określone zostały również podmioty, które nie podlegają obowiązkowi podatkowemu. Nie muszą składać zeznań rocznych. Wyróżnia się wśród nich:

 • Skarb Państwa,
 • Narodowy Bank Polski,
 • jednostki budżetowe,
 • kooperacje międzynarodowe utworzone przez organy państwowe na podstawie porozumienia z przedstawicielami innych krajów,
 • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie określonych ustawą dochodów,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przypadku CIT, opodatkowaniu ulega dochód, który jest sumą dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych i innych źródeł. Sam dochód rozumie się jako nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Gdy sytuacja jest odwrotna, przedsiębiorstwo notuje stratę. W dochodzie zawarte są wyniki wszystkich spółek kapitałowych.

Prawa i obowiązki podatników

W trakcie roku podatnicy nie muszą składać deklaracji, wystarczy, że regularnie będą odprowadzać zaliczki. Podatek CIT także jest pobierany w sposób zryczałtowany. Mogą też rozliczać się na uproszczonych zasadach. Wtedy zaliczka jest zależna od podatku wykazanego w zeznaniu za poprzedni rok podatkowy lub sprzed dwóch lat. Zaliczką uproszczoną nazywa się 1/12 należnego podatku. Rozpoczęcie działalności nie daje możliwości rozliczania się na tych zasadach.

Jednym z obowiązków podatnika jest złożenie zeznania do końca marca kolejnego roku. Również do tego czasu należy uiścić podatek dochodowy lub różnicę między podatkiem a sumą wpłaconych zaliczek. Zeznanie roczne jest składane w formie elektronicznej a wzór można wypełnić w różnych programach, w tym e-pity czy e-deklaracje.

Zeznanie roczne

Zeznanie CIT-8 składają tylko osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne, których siedziba lub zarząd znajduje się na terenie Polski. Opodatkowane są dochody, bez względu na źródło ich pochodzenia a opłat dokonuje się w oparciu o dwie stawki. Wyższa, 19%, tyczy się przychodów na ogólnych zasadach, z tytułu dywidend i dochodów zagranicznych spółek. Niższa, 9%, dotyczy wszystkich innych zysków niż zyski kapitałowe. Dotyczy ona przeważnie małych podatników oraz tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Zeznanie składa się w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Obecnie można je złożyć tylko elektronicznie, za pomocą podpisu kwalifikowanego, uprzednio wypełniając druk CIT-8 w dowolnym programie księgowym.

Firmy płacące przez dłuższy czas podatek CIT są preferencyjnie traktowane przez prawo. Mogą płacić proste zaliczki, przez co nie są zobligowane do jednorazowej zapłaty sporej ilości gotówki.


OLI